2008-05-15 03:24 #0 av: zickan

Vet du vad som gäller vid större uppfödning,försäljning,omplacering etc? Här är lite fakta från jordbruksverkets sida.

Taget från: http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001872/DFS_2005-08.pdf

 

2 kap. Bestämmelser om utbildning och kunskap för den som driver handel med djur avsedda för sällskap och hobby

1 § Den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver handel med djur ska ha den kunskap som krävs för att hålla och sköta djuren i enlighet med gällande djurskyddsbestämmelser.

2 § Den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver handel med djur ska känna igen djuren till art eller släkte, veta hur de ska hållas och skötas, samt kunna könsbestämma djuren genom en okulärbesiktning eller en enkel undersökning, om det är möjligt med hänsyn till djurarten.

3 § Den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver handel med djur ska, med godkänt resultat, ha genomgått en grundutbildning samt en eller flera särskilda utbildningar med inriktning på de djurslag som omfattas av handeln.Utbildningarna ska vara godkända av Djurskyddsmyndigheten.

4 § Grundutbildningen ska innehålla undervisning som ger grundläggande kunskaper om
1. Gällande författningar om djurskydd, smittskydd för djur och införsel av djur,
2. Klimatkontroll i lokaler,
3. Hygien, rengöring, desinficering och avfallshantering,
4. Näringslära och foderhantering,
5. Hantering av djurflöden med hänsyn till smittskyddsaspekter, samt
6. Hur djur påverkas av miljöomställningar och stress.

3 kap. Bestämmelser om skyldighet för den som säljer sällskapsdjur att lämna information om djurets skötsel

1 § Djur som exponeras med avsikt att säljas ska vara taxonomiskt namngivna med art eller släkte på en skylt, så att det klart framgår vilket djur som avses.

2 § Den som yrkesmässigt säljer ett sällskapsdjur ska vid överlåtelsen lämna ett faktablad, med skriftlig information om djuret och dess skötsel, till mottagaren av djuret.

3 § Ett faktablad avseende fåglar, däggdjur, reptiler eller groddjur ska innehålla uppgifter om
1. det svenska eller vetenskapliga namnet på djurets art eller släkte,
2. djurets kön i de fall då detta kan avgöras genom en okulärbesiktning eller med hjälp av en enkel undersökning av djuret,
3. Djurartens normala vuxenstorlek,
4. Djurartens normala livslängd,
5. Djurartens aktivitetsmönster och sociala organisation i naturen,
6. På vilket sätt djurets behov av utrymme, inredning, klimat och ljus kan tillgodoses,
7. Hur djurets förvaringsutrymme kan göras rymningssäkert,
8. På vilket sätt djurets behov av att vara tillsammans med andra djur kan tillgodoses,
9. Hur djuret bör hanteras,
10. Hur djurets näringsbehov kan tillgodoses,
11. Djurets eventuella dräktighet om det är ett däggdjur,
12. Djurets eventuella behov av vintervila om det är en reptil eller ett groddjur,
13. Åtgärder som kan underlätta miljöomställningen för djuret,
14. De vanligaste tecknen på stört hälsotillstånd hos djuret, samt
15. Eventuella sjukdomar som djurarten är särskilt utsatt för och hur djuret kan skyddas mot dessa.

Allmänna råd till 3 kap. 3 §

Uppgifter om ett djurs aktivitetsmönster bör innehålla information om huruvida djuret är dag-, natt-, skymnings- eller gryningsaktivt och om aktiviteten varierar med årstiderna. Uppgifterna om ett djurs sociala organisation bör innehålla information om huruvida djuret lever solitärt eller i par, familj eller grupp. Djur som lever ensamma utom under brunsten bör bedömas som solitära. Djur som lever hela året i par av hane och hona och vars ungar lämnar dem efter uppväxten bör bedömas som parlevande. Djur som lever hela året i par av hane och hona och under varierande tid tillsammans med årets eller flera års avkommor bör bedömas som familjelevande. Djur som lever i grupper av varierande sammansättning, såsom i en grupp med ett handjur och flera hondjur eller en flock med flera unghanar, bör bedömas som grupplevande.Om djuret omfattas av bestämmelser i CITES bör detta framgå avfaktabladet. Faktabladet bör även innehålla uppgifter om lämplig referenslitteratur.

Allmänna råd till 3 kap. 4 §

Om djuret omfattas av bestämmelser i CITES bör detta framgå avfaktabladet. Faktabladet bör även innehålla uppgifter om lämplig referenslitteratur.

 

Datum för publicering

  • 2008-05-15