Lagar/Riktlinjer

Hur anmäler jag vanvård?

2008-12-29 18:58 #0 av: zickan

Som djurvänner borde vi aldrig tveka att anmäla en misstänkt vanvård eller misshandel av djur. Djuren har bara oss och det är bara vi som kan hjälpa de genom vår insats. Det är alltid bättre med en anmälan för mycket än för lite. En anmälan går alltid att göra anonymt. Ser det positiva i en anmälan. Antingen kan du hjälpa ett djur eller den misstänkta djurhållare får en bra djurhållning bekräftat av djurskyddsinspektören.

Om du misstänker eller har kännedom om att någon vanvårdar eller misshandlar ett djur måste du anmäla detta. Du kan lämna din anmälan till djurskyddsinspektören via telefon, e-post eller personlig kontakt och du har rätt att vara anonym. Men tänk på att ofta tas anmälan på större allvar om man kan stå för sina uppgifter.

Djurskyddsinspektören hittar du på bygg- och miljöavdelningen i din kommun.

OBS. Efter den 1 januari 2009 är inte längre kommunen ansvariga för djurskyddet utan länsstyrelsen.

 

Aleforskatter

Aleforskatter

För en anmälan behöver du så mycket fakta som möjligt:

  • Namn och adress till den misstänkta djurhållare. På landet kan du behöva fastighetsbeteckningen eller en vägbeskrivning där djuren vistas. Miljökontoren lägger upp sina arkiv efter fastighetsförteckning.
  • Vilken djurart det handlar om och hur många djur som finns på platsen.
  • Beskriv noga allt du vet om bakgrunden. Gärna namn och adresser till eventuella vittne.
  • Glöm inte. De bästa bevis är bilder. Försök att ta  många bra bilder med kameran eller mobilen.

Du bör också begära en kopia av miljökontorets utredning och beslut. Skriv upp när och vem du har kontaktad. Du har rätt att få ta del av handlingarna enligt offentlighetsprincipen och de ska utlämnas utan dröjsmål.

Då en anmälan kommit in gör inspektören en akutinspektion. Upptäcks brister ska dessa rättas till genom i första hand rådgivning. Om brister i djurhållningen konstateras vid en kontroll underrättas djurhållaren om detta och om de åtgärder som ska vidtas, samt tidpunkten när detta ska vara åtgärdat. Därefter sker en återinspektion för att tillse att åtgärderna vidtagits. Om missförhållanden inte rättas till eller är av allvarligare art kan djurhållaren få ett föreläggande, d.v.s. ett skriftligt preciserat och tidsatt krav på åtgärd. Vid upprepade förelägganden, eller om bristen som inte åtgärdats är av allvarligare art ska länsstyrelsen meddela djurförbud.
alaforsart62.JPG
Länsstyrelsen kan ta beslut om att omhänderta djur, samt förbjuda någon att hålla djur, eller ett visst slag av djur. Ett omhändertagande verkställs alltid av polismyndigheten, som då också blir ny ägare till djuret till dess att länsstyrelsen avgjort om djuret ska återlämnas, säljas eller överlåtas på annat sätt eller avlivas.

Kommunen kan besluta om ett omedelbart omhändertagande av djur som är utsatt för lidande och lidandet inte går att avhjälpa på annat sätt. Ett sådant beslut ska underställas länsstyrelsen som snarast ska avgöra om beslutet ska fortsätta att gälla.

Nästa instans för misstänkt vanvård är länsveterinären i ditt län. Dit kan du vända dig i nästa skede om du anser du miljökontoret inte har agerat tillräckligt kraftfullt

Alefors kök2a.JPG

Omhändertagna katter och hundar placeras av polisen på ett katt- eller hundpensionat. Länsstyrelsen gör en bedömning av ägarens lämplighet för att i fortsättningen ha hand om djur. Eftersom omhändertagandet oftast föranletts av brott mot djurskyddslagen är det vanligaste att djuret inte lämnas tillbaka till ägaren. Istället görs en värdering av djurets fysiska och psykiska hälsa. Sjuka djur avlivas, men är det ett friskt djur strävar man efter omplacering i ett nytt hem.

Man kan också göra en anmälan till länsstyrelsen eller polisen, som då vidarebefordrar denna till kommunen. Polisen kan även välja att utreda fallet själva såvida inte ett omhändertagande av djuret/en sker.

Polisen når du bäst genom telefon 114 14.

En anmälan via polis eller miljönämnden skickas vidare till åklagare som utreder om det finns grund för att väcka åtal för brott. Om utredningen resulterar i att åtal kan väckas, är det slutligen domstol som avgör målet.

kräks2.JPG

Misshandel 
Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och ska anmälas till närmaste polismyndighet. Om polismyndigheten beslutar att ej åka ut i ärendet så begär att få skriftligt på det beslutet. Därefter har du möjlighet att JO-anmäla polismyndigheten.

Straff
"För djurplågeri kan den dömas som uppsåtligen eller av grov aktsamhet, otillbörligen utsätter djur för lidande, till böter eller fängelse i högst två år. (Brottsbalkens 16 kap 13 §)" Det kan gälla brott som till exempel överansträngning, misshandel eller vanvård.

I djurskyddslagstiftningen står hur djur ska vårdas och behandlas. Djur ska bland annat behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, ges tillräckligt med foder och vatten, hållas i en god miljö som ger dem möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Djur får inte överansträngas eller hållas bundna på ett plågsamt sätt. En djurägare som inte respekterar dessa regler kan dömas för vanvård eller djurplågeri.

För mer information om djurskyddslagen kan du gå in på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se

Så vill ingen katt ha det:

clip_image002.jpg

 

Jag fick ett bra exempel om

Skriftlig anmälan om djur som far illa

skriven av Kurran

För att få bästa effekt på en anmälan om missförhållanden som rör djur är skriftliga anmälningar att rekommendera. Vill man vara anonym är det bara att utesluta sitt eget namn. Dessutom är det bästa att skriva till polisen direkt och kalla det för polisanmälan. Är det något som absolut inte är ett polisärende skickar de över anmälan till djurskyddsinspektören. Det kan vara idé att skicka både till polisen och till kommunen. Någon dag efter att man skickat in anmälan ringer man till polisenoch/eller kommunen och frågar efter anmälan, diarienummer och namn på handläggare. Har man gjort en anomym anmälan kan man säga att man läst om den på ett kattforum. Kopia på anmälan kan man gott skicka till de lokaltidningar som finns. Sannolikheten att något händer ökar om någon journalist kontaktar myndigheten. Personnummer får man reda på om man ringer 0771-567567 och trycker sig fram enligt anvisningarna.

Offentlighetsprincipen innebär att alla inkomna handlingar till en mydighet och alla av myndigheten upprättade handlingar får läsas av vem helst utan att man behöver tala om sitt namn eller varför man vill läsa dem. Vill man ha kopia kan man behöva betala någon krona per sida om kommunfullmäktige så beslutat.

Kurran ställer gärna upp och hjälper till med formulering av anmälan om någon så önskar.

En anmälan kan se ut som följer:

Å-stad 2008-09-27

Till
Polismyndigheten i Q-län

Anmälan mot xx angående djur som (lämplig beskrivning)

Djurägare xx
personnummer
Landsvägen 345
M-stad

Anmälare - utesluts om man vill vara anonym

Vittnen
Kalle ... + adress
Stina ... + adress

Saken
Anmälan enligt Djurskyddslagen/Jordbruksverkets föreskrifter avseende (underlåtenhet att ge veterinärvård, för små rastgårdar, för lite mat, misshandel, för många djur, underlåtenhet att hålla utrymmen rena eller vad den nu kan vara men bara en kort sammanfattning)

Bakgrund
xx har x st katter ... Sedan ett antal månader har jag observerat att ...Tillämpligt lagrum (Bra att ange om man vet vilken lag eller föreskrift som djurägaren bryter mot)

Utveckling av orsaker till anmälan:
xx har under den senaste månaden ... Därför ... Katterna ... I bilaga 1 finns bilder ...  Dvs skriv här i detalj vad det är som du vill anmäla)

Vad jag här beskrivit strider mot gällande regelverk beträffande djurskydd och missförhållandena måste snarast åtgärdas samt  rättliga åtgärder sättas in mot djurägaren.

Detta brev skall diarieföras hos er i vanlig ordning.

Med vänliga hälsningar
xxxxx

 

 

Bilder: Miranda Oude Tanke (Göteborgs Katthjälpen) och det är bl.a. katter från Alefors.


Artikeln är skapad av: Alexej

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2008-12-29 19:02 #1 av: zickan

Väldigt bra artikel. Tackar så mycket för lånet :-D

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2008-12-29 23:02 #2 av: Nextopia

Jätte bra och viktig artikel !

Vi måste vara rädda om våra små vänner och varandra !

Anmäl
2008-12-29 23:18 #3 av: Wassago

Bra artikel, men måste komma med en korrigering! From -08 kan du inte längre anmäla anonymt, den anmälde har rätt att få veta vem som anmäld och på vilka grunder!!

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2008-12-29 23:44 #4 av: zickan

Där ser man. det är både bra och dumt. Finns en risk att folk inte vågar anmäla för räddsla till personen.

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2008-12-31 00:25 #5 av: Wassago

Helt sant zickan, men tror att det har att göra lite med alla dessa anmälningar som sker pga av att folk vill jäklas med varandra.. tyvärr!

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2008-12-31 01:34 #6 av: zickan

Hellre att folk jäklas än att de inte vågar. Jag skulle inte ha problem att få besök en gång för mycket pga att någon jäklas än att grov misshandel inte anmäls pga räddhet.

Jag har anmält en person jag är rätt rädd för pga dennes kontakter. Hade jag då inte kunnat varit anonym så hade jag inte ringt pga risken att få rejäla problem med förföljerlse etc.

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2008-12-31 03:30 #7 av: gulzebra

Tycker gott att man borde kunna göra systemet bättre... Typ att man får böter om man jävlas (hur man nu skulle lösa det med djurskyddsinspektörer som rent ut sagt borde få sparken på en gång...) eller nåt, så man inte kan anmäla anonymt men att den anmälde inte får veta vem man är om man inte vill det.

Hellre det än att inte kunna anmäla anonymt. Jag må kunna stå för vem jag är och har aldrig anmält anonymt hittills, men skulle jag behöva anmäla nåt psykfall som inte drar sig för lite misshandel här och där så skulle jag gladeligen vara anonym vid anmälan...

"Thinking outside the box is for smart people. The box is for you"
DeviantArt | Instagram

Anmäl
2008-12-31 07:04 #8 av: Wassago

Det kostar ju en del att få besök av miljinspektionen, man kunde ju göra som så att fanns det ingen grund för anmälan så kunde anmälaren få stå för den kostnaden i stället för den anmälde.. jag vet inte.. spånar bara...

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2008-12-31 14:14 #9 av: zickan

Ja det är lite fult att det ska kosta. Det visste jag inte ens. Varför ska man betala om de kommer på oanmält besök och hittar inga fel. Det låter sjukt.

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2009-01-01 02:35 #10 av: gulzebra

#8: Precis, var så jag menade. Kruxet är väl mest att anmälaren då kan få betala fast man anmält med vettig orsak... Typ om den anmälde hunnit städa undan, eller om inspektören inte kan sköta sitt jobb.

Har själv anmält en zooaffär flera gånger. Nu senast hade de två marsvin i en bur på ca 50*50 cm med ett hamsterhus som de inte kunde komma in i, såg ut att vara utan vatten dessutom. Jag skulle inte vilja betala om det kollades av en inspektör som skiter i smådjur liksom, och just det lär ju kunna skrämma bort en del som annars skulle ha anmält...

Jag skulle hellre se att det helt enkelt går på skatten och ev donationer eller nåt, och så avgift om den som inspekteras har begått lagbrott. Att skrämma bort anmälare lär bara drabba de djur som far illa :(

"Thinking outside the box is for smart people. The box is for you"
DeviantArt | Instagram

Anmäl
2009-01-01 14:34 #11 av: Fireant

jo priset suger..

även om det känns skönt nu efteråt så va det en riktig käft smäll när de sa att det kostade 640:-i timmen och att det skulle ta 2 timmar..

men det tog tydligen 5-7 timmar istället..

ni kanske kommer ihåg vårt inlägg om miljö och hälsovårdsmyndigheten..

en solskenshistoria... not.. eller jo: ÖKEN!!!

 

 

Anmäl
2009-01-02 12:04 #12 av: zickan

Fy satan. Inte undra på att folk jävlas med att ringa djurskyddet. Varför ska man betala för något man inte ringt efter själv. Kunde ju lätt ha varit en granne som stört sig på att hunden skäller när de går förbi dörren och tror den sitter ensam hemma fast den inte gör detta.

Och sedan vad händer om personen inte har djur alls och de fått busanmälning?. Måste man betala då med?
Tycker det låter stört att man måste betala om de inte hittar några fel eller senare att anmälaren måste betala om de har lyckats städat undan innan de kommer.
Sjuka regler.

Tänk en annan som precis har så det går ihop med ekonomin och ibland inte ens det. Jag hoppar ju att betala räkningar om det är ont om pengar så djuren ska få sitt. Tänk att åka på en koll under de dåliga månaderna och de hittar inge fel men man ska ändå betala sjukt mycket. Herregud, fattar inte vitsen.

Jag trode det handlade om att se till så djuren har det bra och inte så de tjänar en jädra massa.

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2009-01-02 13:36 #13 av: Fireant

tyvärr så var det ju vi själva som ringde in..

vi ville bara se så att alla våra djur hade de rätta måtten och hade det så bra som vi hoppades att de hade det..
och det hade dem.. *ler*

men visst är priset sjukt...

vid varje anmälan man får på sig så kan man alltid överklaga ifall djuren inte farit illa eller att allt är ok, då tillfaller det anmälaren beloppet utav hela kostnaden.

och som Ingo "wassago" sa innan så tas inga anonyma ärenden på allvar, utan namn och pers. nr finns alltid på anmaälaren nu för tiden.. suck.. hehe

men visst ligger det i varje ägares intresse att se till så att ens skyddslingar har det bra...

Anmäl
2009-01-02 14:28 #14 av: zickan

Jo men ändå. Detta gör kanske att oseriösa anmälningar ifrån folk som bara ogillar en kanske inte blir lika många. Men tänk för de som inte vågar ringa in när de ser något hemskt.
Blir så fel. Personen jag anmälde kände jag är är nära vänn till. Handlade om hans katt. Ville inte förstöra vänskapen men han lyssnade inte på mig när ag sade till honom.
Jag ringde in anonymt. Kompisen han hyrde andrahand ifrån ringde in anonymt och grannen som fick bli akut kattvakt när han reste bort ringde in anonymt och anmälde honom.
Där åkte de iaf ut och katten omhändertogs. Allvarlig inflamation i ögonen, andades illa även om det var en perser. Tovig äklig päls och fel kost.
Pga inflamationen som inte gick att få styr på så avlivades katten som tur var.
Var någon smitta som smittade till andra katter.

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2009-01-02 15:06 #15 av: Fireant

bra gjort..

önskar bara att fler vågar göra det innan det är försent för djuren..

men men...Gråter

Anmäl
2009-01-02 22:32 #16 av: zickan

mh jo. det var ett måste, hade gått så långt. när han flyttade in hos mig övertog jag ansvaret för hans då råttor. han tog en kull som han inte heller tog hand om. hade 14 till slut. jag flyttade. kom tillbaka och de hade alla ohyra. inge vatten. lät han ha kvar valfria av de äldre. 10 tog jag med hem. 2 har jag kvar. 5 avlivades pga problem efter vanvård. resten sålda.
men sedan gjorde han om det. åkte till japan och lämnade råttorna utan bottenmaterial med fel mat och vattenflaksan slut på två dagar. han var borta i 2-3 veckor med en kompis som hatar råttor att se efter dom. Så jag tog dom med.

Lite skönt för jag fick en gigantisk bur gratis. Han ville bara bli av med buren efteråt. brydde sig inte. Så jag fick en ferret tower gratis.
Snorvalp med för mycket pengar och inge föräldrar som sa åt honom att vara vettig.
Fick totalt nog med katten. Orkade inte städa upp det för han också. Tyckte han behövde känna på den hårda vägen. Men det verkar inte hjälpa. Han bryr sig inte helt enkelt. Bara kör på och mutar folk med pengar :-(

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2009-01-03 01:06 #17 av: Fireant

money talks and Ante walks.. hehe

Anmäl
2009-01-03 15:19 #18 av: Guldgruvans1

Och jag måste få inflinka här att det inte alls är så att den anmälda får veta vem som anmält....jag blev utsatt för en s.k hämnd anmlan utav en anonym anmälare och det var förra året i försomras....fick absolut inte veta vem som anmält.

Anmäl
2009-01-03 15:33 #19 av: gulzebra

Att man inte får anmäla anonymt kom ju enligt tidigare inlägg inte förrän -08, så det kan ju hända att du anmäldes innan det trädde i kraft..? Det kan ju vara när som helst under -08 som det trädde i kraft menar jag, står inget specifikt datum i tråden.

"Thinking outside the box is for smart people. The box is for you"
DeviantArt | Instagram

Anmäl
2009-01-03 17:39 #20 av: zickan

Mh men det funkade ju när jag och mina kompisar anmälde en annan kompis anonymt. Iof skrev jag att jag hade nyligen haft han som inneboende och min kompis hade han som andrahyrare under tiden. Kanske hjälpte. Men i höstas så funkade det iaf att anmäla anonymt.

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2009-01-07 05:10 #21 av: Wassago

Anledningen till att jag vet det är att bekantar råkade ut för en illvillig anmälare som bara var ute för å jäklas, dom fick ut rubbet, Namn, address, telefon å till å med en kopia av anmälan!!

Han vart snopen när dom ringde upp å frågade vad fan han höll på med!!

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2009-01-07 12:03 #22 av: zickan

Det är synd att folk anväder en sådan sak till att jävlas. I det fallet kan det vara bra att få veta vem. Svår sak det där. Jag hoppas verkligen inte att anmälningarna som verkligen behöver komma in inte minskar pga att anonymiteten försvunnit.

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2009-01-07 18:19 #23 av: Wassago

#22, Nä det får man hoppas, själv skulle jag faktiskt inte ens tveka att anmäla min egen mor om det var nödvändigt när det kommer till djur å barn! Djur å barn får aldrig fara illa!!! det är heligt!

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2009-02-21 12:55 #24 av: Alexej

#3 Är du säker på det? Som jag vet kan man be om att få vara anonym som anmälare. Och det måste respekteras av djurskyddsinspektören!

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2009-02-22 03:12 #25 av: jessi_twini

Måste bara fråga en sak.. Kan man anmäla en som gjort något men som har slutat med det nu? Jag har tänkt att anmäla någon för djur misshandel länge men vet inte hans efternamn.. Sen har det inte blivit något utav det. Så då är min fråga om man kan det? Eller är det försent nu? :)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.