Lagar/Riktlinjer

Regler och lagar värt att tänka på

2009-11-18 22:41 #0 av: zickan

Lite utplock ifrån L108 lagen som gäller för de udda/exotiskadjuren

DFS 2004:19
Saknr L 108

14 § Varje art av däggdjur eller fågel ska hållas i grupp om två eller flera
individer så att en för djurarten socialt lämplig grupp skapas. Dock får ett djur
hållas ensamt om det finns artspecifika, medicinska eller beteendemässiga skäl
för detta. Vidare får enstaka djur hållas ensamma under kortare perioder om det
finns avelsmässiga skäl för detta.
Ytterligare bestämmelser om hur djur får hållas finns i 2 - 16 kap.

15 § Djurutrymmen ska utformas enligt artspecifika krav och berikas på ett sådant
sätt att djuren har möjlighet att bete sig naturligt. Berikningen omfattar
såväl fysiska egenskaper i djurets miljö som de dagliga skötselrutinerna

Djurutrymmen
Måttföreskrifter

17 § Djurutrymmen ska hålla minst de mått som anges i 2 - 16 kap. I de fall
mått saknas för inomhusutrymmen som inte är avsedda för visning, gäller
samma mått som för utrymmen för visning. Detta gäller ej bakhägn.
För utomhusutrymme med visning gäller samma mått och krav på
utformning som för inomhusutrymme med visning om inget annat anges.

18 § Djur som får hållas året om i inomhusutrymme får även visas i utomhusutrymme
som ej uppfyller måttföreskrifterna om djuren har ständig tillgång till
inomhusutrymmet.

19 § Arter som saknar uppgifter om minimimått för inomhusutrymme med
visning får ej visas publikt inomhus.

20 § Om måttföreskrifterna anger utrymme per individ avses vuxna djur. I
utrymmet får då dessutom finnas avkomma till dess de är avvanda och/eller
självständiga. I de fall vikt anges avses medelvikten för vuxna djur. I de fall det
föreligger en stor könsdifferens med avseende på medelvikten, räknas medelvikten
på det storvuxna könet. Om inget annat anges gäller utrymmet för fler än
ett djur.
Första stycket gäller inte djurarterna i 15 och 16 kap.

21 § Om inte annat anges ska takhöjden inomhus vara minst 2,2 m.

22 § Om inte annat anges i 2 - 14 kap. ska både inomhus- och utomhusutrymme
finnas.

23 § Utöver vad som anges i 2 - 16 kap. får nattaktiva djur i 2, 3, 5, 9 och 11
kap. visas inomhus året om.


Utformning

24 § Djurutrymmen ska vara utformade så att
- de är rymningssäkra,
- de är lätta att göra rena,
- det finns godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand,
- risken för att djuren skadar sig minimeras,
- djuren inte utsätts för rovdjursangrepp,
- djur i angränsande utrymmen inte kan skada eller stressa varandra,
- det finns möjlighet att avskilja eller behandla djur, samt
- de kan inspekteras utan att utsätta djuren för onödig stress.

Visningsutrymmen ska vara konstruerade så att de är insynsskyddade från
minst ett håll eller ha en storlek, utformning eller inredning som ger motsvarande
skydd. Närmare bestämmelser om utrymmets utformning för vissa
arter finns i 2 - 16 kap.

25 § Stängsel ska vara utformat och anordnat på sådant sätt att djur som hålls
inom stängslet under normala förhållanden inte skadas. Taggtråd får inte sättas
upp på ett sådant sätt att djuren kan komma i kontakt med den.

26 § Fönster och elektriska installationer som djuren kan nå ska vara försedda
med lämpliga skydd eller vara utförda så att skaderisk inte föreligger.

27 § Djur som vistas ute hela dygnet ska ha tillgång till vind- och regnskydd
eller annan byggnad som ger dem skydd mot nederbörd och vind samt en torr
och ren liggplats, där samtliga djur samtidigt kan söka skydd. Om inte annat
anges i 2 - 14 kap. behöver djur som tas in i inomhusutrymme nattetid inte ha
tillgång till sådant skydd. De ska dock ha tillgång till skugga under den varma
årstiden.

28 § Om allmänheten har möjlighet att beröra djuren ska djuren alltid ha
tillgång till ett reträttutrymme. Hägn där allmänheten kan gå in i ska ha
kontinuerlig övervakning och reträttutrymmet ska vara tydligt avgränsat, fritt
tillgängligt för djuren samt ligga i anslutning till bolåda, stallutrymme eller
annan form av skydd. Kontinuerlig övervakning behövs inte för hägn med
enbart flygande fåglar.

 

Hygien
30 § Terräng och markbeskaffenhet i utomhusutrymmen ska vara lämpliga för
djurarten ifråga. Marken ska vara tillräckligt dränerad så att inte hela ytan blir
blöt och söndertrampad under normala väderleksförhållanden. God hygien ska
upprätthållas särskilt runt utfodrings- och vattenplatser.

31 § Vattnet i dammar och bassänger ska renas och ha en fungerande pumpoch
filteranläggning eller fungerande vattenomsättning så att en god hygien
upprätthålls.

32 § Golv, väggar och tak ska vara av lämpliga material och vara lätta att rengöra.


Buller
39 § Djur får inte utsättas för buller av sådan nivå och frekvens att det påverkar
djurens hälsa menligt. De får endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller
överstigande 65 dBA.Foder och vatten
40 § Utfodring och vattning, för de arter där det är möjligt, ska ske på ett
sådant sätt att samtliga individer samtidigt har tillgång till foder och vatten.

41 § Landlevande djur som hålls vid temperaturer överstigande 0°C ska ha fri
tillgång till för djuret tjänligt dricksvatten. Djur som hålls vid lägre temperatur
ska ges uppvärmt dricksvatten minst två gånger dagligen om de inte har
tillgång till vatten i fryssäker automat, fryssäker källa eller motsvarande.

42 § Djur ska dagligen ha tillgång till foder av för arten och årstiden lämplig
sammansättning, struktur och mängd. Fiskar, groddjur, kräldjur samt köttätande
däggdjur får utfodras med längre tidsintervall.
Tillsyn och skötsel

43 § Djur ska hållas på sådant sätt att tillsynen över djuren kan ske utan
svårigheter. Tillsyn ska ske minst en gång dagligen.

44 § Ströbäddar och bolådor ska hållas torra och rena. Djurutrymmen ska vara
försedda med botten- och bomaterial av god hygienisk kvalitet i tillräcklig
mängd och materialen ska vara anpassade efter djurarten.

45 § Det ska finnas minst en särskild plats för rengöring av utrustning m.m.
som kommit i kontakt med djur. Rengöring ska ske på ett sådant sätt att smittspridning
förebyggs.
Rengöring av utrustning och föremål som kommit i kontakt med reptiler
får inte ske på de platser där utrustning från andra djur hanteras.

46 § Djur får inte hållas tjudrade annat än tillfälligtvis. Undantag ges för vissa
djur inomhus enligt 10 kap. Djurens rörelsefrihet får inte begränsas genom att
olika delar av djurets kropp binds samman.
För djur som hålls utomhus gäller vidare att dess rörelsefrihet inte får
begränsas genom att en tyngd eller annat hindrande föremål fästes vid djuret.

47 § Daglig utevistelse krävs för alla djur utom för arter som får hållas
inomhus med visning året om och/eller kan hållas i säsongsförvaring. Kravet på
daglig utevistelse gäller dock inte vid väderleksförhållanden som innebär en
uppenbar risk för djurens hälsa och välbefinnande.


Lite urklipp ifrån L108 lagen som du finner på jordbruksverket.se
Eller via denna länk: L108

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl
2015-03-12 01:04 #1 av: zickan

puff

zickans.com 

Värd på RåttorExotiskadjur

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.